Ika-labinlimang Anibersaryo ng Diyosesis ng Pasig

 

PAPURI, PASASALAMAT AT PANALANGIN
para sa ika-15 Anibersaryo ng Diyosesis ng Pasig
Ng Lubhang kagalang-galang Mylo Hubert C. Vergara, D.D.
 

Unang Pagbasa: 1 Mga Hari 8, 55-61

Pagbasa mula sa unang aklat ng mga Hari

Noong mga araw na iyon, tumindig si Haring Solomon at malakas na binasbasan ang buong Israel na nagkakatipon doon. “Purihin ang Panginoon! Tinupad niyang lahat ang kanyang mga pangako, at binigyan ng katahimikan ang bayan niyang Israel. Sa lahat niyang mga pangako kay Moises, wala isa mang nasira. Sumaatin nawang lagi ang

Panginoon, ang ating Diyos gaya ng ginawa niya sa ating mga ninuno. Huwag nawa niya tayong pabayaan o itakwil kailanman. Tulungan nawa niya tayong maging tapat sa kanya, upang mamuhay ayon sa kanyang kalooban, at sundin ang kanyang mga batas, tuntunin at hatol, gaya ng ipinag-utos niya sa ating mga ninuno. Manatili nawa araw-gabi sa harapan ng Panginoon itong aking panalangin upang sa bawat araw ay pagkalooban niya ng katarungan ang kanyang alipin, at ang kanyang bayang Israel ayon sa hinihingi ng pagkakataon. Sa gayun, malalaman ng lahat ng tao sa balat ng lupa na Diyos ang Panginoon, at liban sa kanya’y wala nang iba. Manatili nga kayong tapat sa Panginoon, na ating Diyos. Sundin ninyo ang kanyang mga utos, tulad ng ginagawa ninyo ngayon.”

Ang Salita ng Diyos.

 

Ikalawang Pagbasa: Efeso 1, 3-14

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso

Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo! Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng

pagpapalang espirituwal dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo’y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na Anak!

Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayo’y pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayun kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin! Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isasakatuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon.. Ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa.

At dahil kay Kristo, kami’y naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami’y hirangin niya noon pang una – kaming mga unang umasa kay Kristo – sa lalong

ikadadakila niya.

Kayo ma’y naging bayan ng Diyos nang kayo’y manalig sa kanya matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan – ang Mabuting Balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya’t ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang kamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kadakilaan!

Ang Salita ng Diyos.

 

Ebanghelyo: Juan 17, 20-26

+ Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, tumingala si Hesus at nanalangin, “Amang banal, hindi lamang ang aking mga alagad ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Maging isa nawa silang lahat, Ama. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako’y nasa iyo, gayun din naman, maging isa sila sa atin upang maniwala

ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila’y ganap na maging isa, gaya nating iisa: ako’y nasa kanila at ikaw ay nasa akin, upang lubusan silang maging isa. At sa gayun, makikilala ng sanlibutan na sinugo mo ako, at sila’y iniibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin.”

“Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga ibinigay mo sa akin, upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin, sapagkat inibig mo na ako bago pa nilikha ang sanlibutan. Makatarungang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita; at nalalaman ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala kita sa kanila, at ipakikilala pa, upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako nama’y sumakanila.”

_________________________

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

HOMILIA

Magandang umaga po sa ating lahat. Alam po nating “Holiday” ngayon dahil sa pagdiriwang ng “Edil Adha” di po

ba? At pinapanalangin din po natin ang kapatid nating mga Muslim. Ninoy Aquino Day ngayon. Salamat sa inialay

niyang buhay para sa demokrasya. Alam nyo ngayon ay ika – 15Anibersaryo ng Diyosesis ng Pasig. Palakpakan naman natin ang Panginoon!….nakaabot po tayo ng labinlimang taon, batang-bata pa po tayo!, kasi yung ibang mga  diyosesis, 400 years na. Tayo’y 15 years old pa lang. Hindi pa nga tayo nakakaabot ng 21 o 25 o 35. 15th pa lang. Ngunit nararapat lamang na ipagdiwang ang ating anibersaryo bilang bayang binukod at binuklod ng Diyos. At nais kong tingnan ang mga pagbasa natin at maihatid sa inyo ang mensahe ng Diyos  sa pagdiriwang natin.

Tatlong salita at tatlong tanong. Unang salita ay PAPURI, ung ikalawa ay PASASALAMAT at yung ikatlo ay PANALANGIN. Ang unang salita, PAPURI! Sino ang dapat papurihan? Sa ating unang pagbasa, narinig natin si Haring Solomon na nagpupuri sa Diyos! Dahil sa katapatan ng Diyos sa kanyang bayang hinirang—Ang bayang Israel. Ang pinapapurihan ay ang katapatan ng Diyos hindi ang katapatan ng bayang Israel.

Bago pa naging diyosesis ang Pasig tayo ay distrito na ng Arkidiyosesis ng Maynila, ito ay paghahanda upang tayo maging bukod na sambayanan ng Diyos. At kung babalikan natin ang kasaysayan ng Pasig makikita natin kung paanong ang mga Agustinong misyonero ay ginamit ng Diyos upang mapunla ang butil ng pananampalataya. At mauunawaan natin na nandoon na ang ang kamay ng Diyos na may plano para sa Pasig at hanggang sa ngayon ay patuloy na gumagabay sa ating lahat. Ang lahat ng ito ay dahil sa katapatan ng Diyos, siniguro nya na noon, ngayon at magpakailanman,  Kaya ito po ang ating pinapapurihan, tapat na pag – ibig ng Diyos.

Ang ikalawa ay PASASALAMAT.  Ano ang dapat pasalamatan? Sa ikalawang pagbasa, mula sa sulat sa mga taga

Efeso, Sinasabi na ang pamayanan ng Efeso ay nagpapasalamat sa Diyos dahil sila’y ginawang anak Niya, at kasama po tayo doon na ang maka Amang pagkalinga ng Diyos ay umiiral hanggang sa ngayon. Nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil noong tayo’y bininyagan, tayo ay pumasok sa malaking pamilya ng Diyos at tayo ay nakikibahagi sa

pagka Pari, pagka Propeta at pagka Hari ni Kristo Hesus. Napakabuti po ng Diyos sa atin dahil nilalang Niya tayo bilang kanyang mga anakat tagapagmana ng kanyang kaharian.  Ano pang hihilingin natin? Minana na natin ang langit. Tayo ay nagtitipon, nagpapasalamat sa Diyos sa pinakamataas na uri ng panalangin—ang banal na Misa. Sa pagdiriwang na ito at sa sakramento ng Binyag na ating tinanggap tayong lahat ay magkakapatid kay Kristo at matatawag nating Ama ang Diyos. At bilang Diyosesis, sa kabutihan ng Diyos, tayo ay isang komunidad sa pananampalataya, isang Simbahan.

Ang ikatlo ay PANALANGIN. Ano ang dapat ipanalangin? balikan natin ang ebanghelyo, dito naka ugat ang “motto” ng ating Diyosesis, “Ut Unum Sint”—ang lahat ay maging isa. Sa buong ika – 17 kabanata ayon kay San Juan,

nanalangin si Hesus sa kanyang Ama para sa kanyang mga disipulo na magkaisa. At  naniniwala tayo na ang panalangin ni Hesus ng pagkakaisa ay para din sa ating lahat dito sa ating diyosesis. Ang pagkakaisa na ito ay

katulad ng pagkakaisa ng Diyos Ama, Anak at Espiritu ang Banal na Santatlo.

Ang pagkakaisa ng buong sambayanan ng Pasig ay makikita una sa pagsamba, at pananampalataya sa Diyos, ikalawa ay ang paglilingkod sa Diyos. Ako na inyong Obispo, ang mga Pari, ang mga Madre, mga Layko, kayo pong mga kinatawan ng ating mga parokya, at paaralan, mga miyembro ng Parish Pastoral Council, naririto ngayon,

sama – sama tayong naglilingkod at dapat nagkakaisa. Pero alam natin na ang pagkakaisa ay isang proseso, hindi magagampanan at mangyayari agad – agad o bukas. Sa pagdaan ng panahon kailangan tayong magsama – sama,

magtulong – tulong upang maisakatuparan ang minimithing panalangin ni Hesus.  Kaya nga po mga minamahal na kapatid, itong mensahe ng salita ng Diyos ay napakaliwanag na mensahe sa ika – 15 Anibersaryo natin. PAPURI!, PASASALAMAT! At PANALANGIN!.

Nais kong tapusin ang aking pagninilay na sa ating anibersaryo ngayon tayo ay binisita ng pilgrim image ng Sto. Niño de Cebu. Ang Sto. Niño nawa ang magsilbing inspirasyon at gabay natin para sa ating patuloy na paglilingkod sa Diyosesis ng Pasig. Ano ba ang tinuturo ng Niño Hesus? Pagsunod sa kalooban ng Diyos, pagigiging bukas sa kalooban ng Diyos, pagpapakumbaba. Ako inyong Obispo walang maipagyayabang, mga pari, mga madre, lahat tayo makasalanan, mayroon tayong kapintasan, marami tayong pagkululang, hindi tayo perpekto pero ang simulain ng pagbabago at pagpapanibago para makapaglingkod ng makabuluhan ay magpakumbaba tayong lahat mula sa akin, mga pari, at mga madre.

Kaya inaanyayahan ko po kayong lahat na samahan ako na lumuhod at dasalin ang litanya ng pagpapakumbaba.