Panalangin para sa Pangangalaga at Pagtatanggol sa Buhay

DOWNLOAD Prayer in PDF Format HERE

Panalangin para sa Pangangalaga at Pagtatanggol sa Buhay
laban sa Parusang Kamatayan
(to be prayed after the Post Communion Prayer starting anticipated 3rd Sunday of Advent Mass, all Masses on Sunday (Dec. 11) until the Feast of Our Lady of Guadalupe)

 

Namumuno: Magsiluhod ang lahat

Ama naming pinagmumulan at tagapagkaloob ng buhay, itinataas namin sa iyo ang aming puso’t isipan. Tulungan mo nawa kaming bumuo at itaguyod  ang isang pamayanang handang pangalagaan ang buhay na iyong bigay. Sa bawat panalangin ang ating itutugon:

 

Panginoon, hilumin mo ang aming hapis.

 

 • Para sa mga nakakaranas ng sakit at dalamhati dahil sa karahasan at krimen.
 • Para sa mga may sala at biktima ng kasamaan na parehong nilalabanan ang galit at poot.
 • Para sa aming mundong unti-unting nasisira dahil nakagapos sa pagnanais na makaganti sa kapwa.
 • Para sa aming lipunang sugatan na nililinlang ng ilusyong dapat kumitil ng buhay upang ipagtanggol ito.
 • Para sa aming bansang natutuksong pumayag na maghiganti sa mga nagkasala sa pamamagitan ng marahas na paraan.
 • Para sa inspirasyong panibaguhin ang lipunan sa batayan ng pag-ibig at maayos na hustisya.

Namumuno:

Ama naming mahabagin,

minarapat mong ang ulan ay pumatak sa mga matuwid at hindi matuwid.
Bigyan mo nawa kami ng pusong kagaya ng sa iyo
nang sa gayon kami ay magmahal gaya ng iyong pagmamahal
kahit sa mga taong nagdulot sa amin ng sama ng loob at hapis.

Nangingibabaw sa aming bayan ngayon ang sigaw para sa paghihiganti sa mga may sala; Isang paraaan upang buhayin muli ang parusang kamatayan ngunit nagkukubli bilang isang daing para sa katarungan.

Mangibabaw nawa ang katotohanan at ganap na hustisya.

 

Hesus na aming kapatid,

naranasan mo sa mga kamay ng mga makapangyarihan na mahatulan

sa salang hindi mo ginawa, ngunit hindi mo pinahintulutang

magtagumpay ang galit sa iyo.

Tulungan mo nawa kaming tumulong sa mga biktima ng karahasan

Upang ang aming walang maliw na pag-ibig ay makatulong na hilumin ang kanilang mga sugat.
Mahal na Espiritu Santo, Panginoon at Tagapagbigay ng buhay,

Pinalalakas mo kami sa kabila ng pakikibaka namin para sa hustisya.

Tulungan mo nawa kaming magsumikap laban sa nakaambang

pagbabalik ng  parusang kamatayan

at upang panibaguhin ang lipunan sa katotohanan,

katarungan, pag-ibig at paggalang upang ang karahasan ay matigil at ang kapayapaan ay mangibabaw.

Amen.

 

O Maria, Ina ng Buhay, ipagsanggalang mo nawa ang mamamayang Pilipino mula sa banta ng parusang kamatayan.

San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami.

San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

********************************************************************************

THE HOLY HOUR OF MERCY
for the Diocese of Pasig (Dec. 12, 2016)
(invoking God’s Divine Protection for Life against Death Penalty)
 
HOLY HOUR OF MERCY (after the Mass)
“A sign of hope is the increasing recognition that the dignity of human life must never be taken away, even in the case of someone who has done great evil. Modern society has the means of protecting itself, without definitively denying criminals the chance to reform…end the death penalty, which is both cruel and unnecessary.”

– Pope John Paul II, January 27, 1999

 

EXPOSITION OF THE BLESSED SACRAMENT

 

          The Presider places the host in the monstrance.

 

INCENSATION

After placing incense in the censer, the priest kneels and incenses the Blessed Sacrament.

O SALUTARIS

O salutaris hostia,

Quae caeli pandis ostium:

Bella premunt hostilla,

Da robur fer auxilium

 

Uni trinoque Domino

Sit sempiterna gloria:

Qui vitam sine termino

Nobis donet in patria. Amen

 

INVITATION TO PRAISE                                                 

 

Presider:   

 

Glory to you, Father, who forgive our faults and heal our infirmities.

 1. Your mercy endures forever.

Glory to you, Lord, merciful and kind, slow to anger and abounding in mercy.

 1. Your mercy endures forever.

Glory to you, Lord; you who are a tender Father toward your children.

 1. Your mercy endures forever.

Merciful Father, we ask your blessing

on all we do to build a culture of life. Hear our prayers.

We pray for all people, that their lives and dignity

as children of a loving God may be respected

and protected in all stages and circumstances.

We pray for victims of violence

and their families, that they may

experience our love and support

and find comfort in your compassion and in the promise of eternal life.

We pray for all the victims of injustices, that the innocent may be freed and

that the guilty may come to acknowledge their faults and seek reconciliation with you.

We pray for the families of those who are facing execution,

that they may be comforted by your love and compassion.

We pray for our government leaders, that they may commit themselves to

respecting every human life and never impose the use of the death penalty in our land.

Compassionate Father, give us wisdom

and hearts filled with your love. Guide us as we work to

oppose the use of the death penalty and to build a society that truly chooses life in all situations.

We ask this Father through your Son Jesus Christ

who lives and reigns with the Holy Spirit,

one God forever and ever.

Amen

Commentator: Please be seated…

 

READING

Deuteronomy 30:15-20

A Reading from the book of Deuteronomy

See, I have today set before you life and death ,good and evil. If you obey the commandments of the LORD, your God, which I am giving you today, loving the LORD, your God, and walking in his ways, and keeping his commandments, statutes and ordinances, you will live and grow numerous, and the LORD, your  God, will bless you in the land you are entering to possess. If, however, your heart turns away and you do not obey, but are led astray and bow down to other gods and serve them, I tell you today that you will certainly perish; you will not have a long life on the land which you are crossing the Jordan to enter and possess.

I call heaven and earth today to witness against you:

I have set before you life and death, the blessing and the curse. Choose life, then, that you and your descendants may live, by loving the LORD your God, obeying his voice, and holding fast to him.

 

The word of the Lord

 

(short period of silence)

Song…..

DIYOS AY PAG-IBIG

Pag-ibig ang siyang pumukaw
Sa ating puso at kaluluwa
Ang siyang nagdulot sa ating buhay
Ng gintong aral at pag-asa

Pag-ibig ang siyang buklod natin
Di mapapawi kailan pa man
Sa puso’t diwa tayo’y isa lamang
Kahit na tayo’y magkawalay

Koro:
Pagka’t ang Diyos natin Diyos ng pag-ibig
Magmahalan tayo’t magtulungan
At kung tayo’y bigo, ay h’wag limutin
Na may Diyos tayong nagmamahal

Sikapin sa ating pagsuyo
Ating ikalat sa buong mundo
Pag-ibig ni Hesus ang siyang sumakop
Sa bawa’t pusong uhaw sa pagsuyo

 

(brief period of silence)

 

PSALM

Psalm 23:1-6

 

Response:

Even though I walk in the dark valley I fear no evil; for you are at my side.

 

The LORD is my shepherd; I shall not want.

In verdant pastures

he gives me repose;

Beside restful waters he leads me;

he refreshes my soul.

 

Even though I walk in the dark valley

I fear no evil; for you are at my side.

 

He guides me in right paths

for his name’s sake.

Even though I walk in the dark valley

I fear no evil; for you are at my side

With your rod and your staff

that give me courage.

 

Even though I walk in the dark valley

I fear no evil; for you are at my side.

 

You spread the table before me

in the sight of my foes;

You anoint my head with oil;

my cup overflows.

 

Even though I walk in the dark valley

I fear no evil; for you are at my side.

Only goodness and kindness follow me

all the days of my life;

And I shall dwell in the

house of the LORD

for years to come.

Even though I walk in the dark valley

I fear no evil; for you are at my side.

 

ALLELUIA

GOSPEL

John 8:3-11

A Reading from the Holy Gospel according to John

The scribes and the Pharisees brought a woman who had been caught in adultery and made her stand in the middle. They said to him, “Teacher, this woman was caught in the very act of committing adultery. Now in the law, Moses commanded us to stone such women. So what do you say?” They said this to test him, so that they could have some charge to bring against him. Jesus bent down and began to write on the ground with his finger. But when they continued asking him, he straightened up and said to them, “Let the one among you who is without sin be the first to throw a stone at her.” Again he bent down and wrote on the ground.

And in response, they went away one by one, beginning with the elders. So he was left alone with the woman before him. Then Jesus straightened up

and said to her, “Woman, where are they? Has no one condemned you?” She replied, “No one, sir.” Then Jesus said, “Neither do I condemn you. Go, from now on do not sin any more.”

The Gospel of the Lord

(short reflection)

INTERCESSIONS

Presider:  Father, source and giver of life, we lift our hearts and voices to you. Help us to build a society that truly chooses life in all situations.

Let our response be:  Lord, heal our pain.

Lector:  For those experiencing pain and anguish because of violence and crime,
Lord, heal our pain.

Lector:  For perpetrators and victims of atrocities who both struggle with anger and hatred,
Lord, heal our pain.

Lector:  For our broken world, enchained by the desire for revenge,
Lord, heal our pain.

Lector:  For our wounded society misled by the illusion that one must take life in order to defend it.
Lord, heal our pain.

Presider:  Let our response be:  Help us to make peace.

For our country, tempted to accept violent revenge.
Help us to make peace.

For the conviction to recognize and uphold the dignity of all people.
Help us to make peace.

For the wisdom to see poverty, injustice and lack of educational and employment opportunities as likely causes of criminality,
Help us to make peace.

For guidance and compassion in addressing the pain of both victims and perpetrators of wrong-doing,
Help us to make peace.

For the fortitude to find solutions that protect the dignity of all people and bring about true reconciliation.
Help us to make peace.

For the inspiration to renew society on the basis of love and restorative justice.
Help us to make peace.

 

Presider:  Gathering our prayers into one, let us offer our prayer to the Father.

OUR FATHER….. (to be sung)

CONCLUDING PRAYER

Father of compassion,
You let your rain fall on the just and the unjust.
Give us a heart like yours
so that we may love as You love,
even those who have caused us pain.
There is in our land a cry for vengeance and
a move to fill up death rows and kill offenders
but disguised as a call for justice.
Let true and lasting justice spring forth.

Jesus, our brother,
you suffered execution in the hands of the powerful
but you did not let hatred overcome you.
Help us to reach out to victims of violence
so that our enduring love may help heal their wounds.

Holy Spirit, Lord and Giver of Life
You strengthen us in the struggle for justice.
Help us to work tirelessly against state-sanctioned death
and to renew society in truth, justice, love and respect
so that violence will cease and peace may prevail.
Amen.

 

BENEDICTION

TANTUM ERGO

Tantum ergo Sacramentum

Veneremur cernui:

Et antiquum documentum

Novo cedat ritui:

Praestet fides supplementum

Sensuum defectui.

 

 

Genitori Genitoque

Laus et jubilatio

Salus, honor virtus quoque

Sit et benedictio:

Procedenti ab utroque

Compar sit laudatio. Amen.

 

 

 1. Panem de caelo praestitisti eis.
 2. Omne delectamentum in se habentem.

 

Oremus:

 

Deus,

qui nobis sub sacramento mirabili,

passionis tuae memoriam reliquisti:

tribue, quaesumus,

ita nos corporis et sanguinis tui

sacra mysteria venerari,

ut redemptionis tuae fructum in

nobis iugiter sentiamus.

Qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

 1. Amen.

 

The priest takes the monstrance and then makes the sign of the cross with it over the people in silence.

 

 

 

LITANY FOR LIFE

 

Lord, have mercy,

 

Response:

Lord, have mercy

 

Christ, have mercy,

 

Response:

Christ, have mercy

 

Lord, have mercy,

 

Response:

Lord, have mercy

 

Response:

Lord, give us life!

You breathed life into Adam, R.

You formed Eve from flesh, R.

You heard the cry of innocent blood, R.

You spared the life of Cain, R.

You saved Noah from the flood, R.

You filled Sarah’s barren womb, R.

You gave Abraham a son, R.

You preserved the life of Jacob, R.

You punished those who took life, R.

You place before us life and death, R.

You restore lost life, R.

You nourish the aged and weak, R.

You delivered Saul from David, R.

You redeemed the life of David, R.

You gave Solomon length of days, R.

You raised the child by Elijah’s cry, R.

You are the Life that is the light of men, R.

You are the bread of Life, R.

You have the words of eternal life, R.

You are the resurrection and the life, R.

You are the Way, the Truth, and the Life, R.

 

 

HYMN

 

O Sacrament Most Holy

O Sacrament Divine

All praise and all thanksgiving

Be every moment thine

Be every moment thine.        

 

 

CLOSING HYMN

 

PANANAGUTAN

Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang
Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang

Koro:
Tayong lahat ay may pananagutan sa isa’t-isa
Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling nya
Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kaninuman
Tayo’y nagdadala ng balita ng kaligtasan

(Koro)
Sabay-sabay ngang mag-aawitan ang mga bansa
Tayo’y ‘tinuring ng Panginoon bilang mga anak

(Koro)