SAN JOSE, INSPIRASYON NG MGA PARI

SAN JOSE, INSPIRASYON NG MGA PARI

Misa ng Krisma,, ika-1 ng Abril 2021, Katedral ng Pasig

Lubhang Kagalang-galang Mylo Hubert C. Vergara, D.D., M.A., S.Th.D.

Obispo ng Pasig

By Diocesan Media

Mga Minamahal kong Pari ng Diyosesis ng Pasig:

Noong nakaraang taon, hindi po tayo nakapag Misa ng Krisma ng Huwebes Santo dahil sa Enhanced Community Quarrantine (ECQ) na mahigpit na ipinatupad ng ating pamahalaan. Pinahintulutan tayo ng Vatican na ilipat ang Misa sa labas ng Semana Santa. Umasa tayo noon, na kung lumuwag ang quarrantine restrictions ay maipagdiriwang natin ito kasama ang lahat ng ating pari noong ika-4 ng Agosto.  Maganda na sana ang plano natin dahil naging General Community Quarrantine (GCQ) noong buwan ng Hulyo.  Subalit sa pakikisama natin sa mga napapagal nating front-liners lalo na ang mga doktor at nars sa mga ospital, bumalik tayo sa Modified Enhanced Community Quarrantine (MECQ) kaya naipagbawal ng dalawang linggo ang pagbubukas ng mga Simbahan.  Kahit ganito ang nangyari, tinuloy pa rin natin ang Misa ng Krisma sa Kapistahan ni San Juan Maria Vianney na halos sampung pari lang ang nakadalo sa katedral.  Ang karamihan sa inyo mga kapatid kong pari ay nakilahok na lamang sa live-stream.

Ngayon, sino ang mag-aakala, na tayo’y ilalagay sa isang ECQ NCR plus bubble at bawal ang mass at religious gatherings dahil matindi ang pag-akyat ng Covid-19 infections sanhi ng mga variants na mabilis makahawa. Sa gitna ng ganitong karanasan, hindi pa rin tayo mapipigil ng Covid-19 na magpasalamat sa Diyos sa banal na bokayson ng pagkapari at sariwain ang ating mga pangako noong tayo’y naordenahan.

Sa siyam na taon nating paghahanda para sa ika-500 anibersaryo ng Kristiyanismo sa ating bansa na humantong ngayong Year of Missio Ad Gentes ay nalagay tayo sa ganitong sitwasyon at karanasan. Ngunit sa kabila ng ganitong pangyayari, nakakatawag pansin na dineklara ni Pope Francis ang Year of the Family sa paggunita ng ika-5 taong pagkalimbag ng Amoris Laetitia at dineklara din niya noong ika-8 ng Disyembre 2020 hanggang ika-8 ng Disyembre 2021 ang Year of St. Joseph sa diwa ng ika-150 anibersaryo ng proklamasyon ni San Jose bilang Patron of the Universal Church.

Hayaan ninyong humiram ako ng ilang pagninilay mula kay Pope Francis tungkol kay San Jose sa kanyang Apostolic Letter na Patris Corde upang humugot ng ilang katangian ng ating patron na magsisilbing inspirasyon sa buhay natin bilang ordeng lingkod ng Panginoong Hesukristo.  Mula sa pitong katangian ni San Jose na nabanggit ng Santo Papa, tatlo ang nais kong bigyang pansin.

Ang una ay si San Jose bilang obedient father—isang masunuring ama na sumunod sa kalooban ng Diyos. Alam na natin ang naging pag-aalinlangan ni San Jose na pakasalan si Maria dahil siya’y nagdadalang tao na. Sa isang panaginip, naunawaan ni Jose ang plano ng Diyos sa paliwanag ng anghel kaya paggising niya, sinunod niya ang utos ng Diyos at pinakasalan si Maria kahit alam niyang mabigat ang haharapin niyang pagsubok at iskandalong kaakibat nito.

Mga minamahal kong kapatid sa pagkapari isa sa pinakamahirap na pangakong sinumpaan natin sa Diyos ng tayo ay naordenahan ay ang maging masunurin sa anumang iuutos ng ating obispo sa paglilingkod natin sa Simbahan. May mga pagkakataong hindi madaling tanggapin ang misyong ipagagawa sa atin.  Minsan mahirap maintindihan ang plano ng Diyos katulad ng naranasan ni San Jose. Halimbawa na lang, sa ating general reshuffle sa darating na June 1, maaaring marami pa rin kayong tanong kung bakit kayo ipadadala sa isang parokya o isang assignment na hindi ninyo maubos maisip. Nagpapasalamat nga ako sa inyong lahat na kahit may mga takot at agam-agam sa bago ninyong misyon, sumunod pa rin kayo sa akin.  Palagi lang natin tandaan: may grasya sa pagsunod.  Si San Jose, pagkatapos sundin ang kalooban ng Diyos, ay biniyayaan ng karunungan upang maging mabuting asawa ni Maria at ama ni Hesus dito sa lupa.  Gayundin, sa inyong bagong misyon pagkakalooban kayo ng Panginoon ng grasyang maging mabuti at makabuluhang lingkod ng inyong pamayanan, basta’t laging bukas ang isipan at puso sa kalooban ng Diyos.

Ang ikalawa ay si San Jose bilang creatively courageous father—isang malikhain at matapang na ama. Isang pagsubok na buong tapang na hinarap ni San Jose ay ng itakas niya si Maria at Hesus papuntang Ehipto para makaiwas sa plano ni Herodes na patayin ang Mesiyas. Hindi detalyado na inilahad sa Banal na Kasulatan kung paano niya ito ginawa. Sa ating imahinasyon, maaari nating isipin na si San Jose ay nakagawa ng isang malikhaing plano at paaran upang makapaglakbay at makatakas para dalhin ang kanyang mag-ina para makapagtago sa Ehipto.

Mga minamahal kong kapatid sa pagkapari hindi magiging madali ang kahit na anong misyong iaatas sa atin ng Diyos.  Marami tayong haharaping mga hamon at pagsubok.  Ito’y naging karanasan ninyo sa kasulukuyan ninyong assignment. Ilan sa inyo ay nahirapan sa kanilang construction project, pagpapatakbo ng kanilang mga programa ng parokya o pati na rin ang pangangasiwa ng mga parochial schools. Ngayon ngang panahon ng pandemya, lalong naging mahirap sa ating lahat ang paglilingkod. Subalit sa kabila ng banta ng Covid-19 sa inyong kalusugan, buong tapang pa rin ninyong ginawa sa abot ng inyong makakaya ang pamamastol sa inyong pamayanan, lalo na ang pag-aabot ng tulong sa mga dukha na nasa laylayan. Anuman ang inyong natapos o nagampanan sa tulong at awa ng Diyos, saludo ako sa inyong nagawa at ipinagmamalaki ko kayo bilang pari ng diyosesis ng Pasig. I am humbled by your selfless dedication and service.  I am proud of everything you have achieved.

Ang ikatlo ay si San Jose bilang father in the shadows—amang naging anino o salamin ng Diyos Ama sa langit sa kanyang pagkalinga kay Hesus. Sa katahimikan, pinaramdam ni San Jose kay Hesus ang mapagmahal na pag-aaruga ng Diyos Ama sa pamamagitan niya. Hindi niya ito lantad na ipinagyabang. Sa Banal na Kasulatan tahimik nitong ipinakilala si San Jose ngunit naniniwala tayo na mula sa pagsilang ni Hesus hanggang sa siya’y umabot sa hustong gulang para tupdin ang kanyang misyon, ginampanan niya ang tungkulin bilang ama ni Hesus sa lupa.  Kasama si Maria, buong sipag at tiyaga niyang tinuruan, hinubog, at itinaguyod si Hesus sa kanyang paglaki at paglago. “At umunlad si Hesus sa karunungan at edad at kagandahang-loob sa paningin ng Diyos at ng mga tao.“ (cf. Lukas 2:52)

Mga minamahal kong kapatid sa pagkapari sa paglilingkod natin sa Simbahan, dapat tayong maging mapagmahal na anino ng Diyos Ama na nagkaloob sa atin ng banal na bokasyon ng pagkapari. Dapat tayong maging mapagkumbabang anino ni Hesus, ang Dakilang Pari, na tumawag sa atin para maglingkod sa Kanyang ubasan.  Dapat tayong maging mabisang anino ng Espiritu Santo na humirang sa atin upang ipangaral at ipahayag ang Mabuting Balita ng kaligtasan ng Panginoon. Missionary movement is always “come and go”. Pagkatapos nating maglingkod sa parokya o paaralan tahimik tayong aalis dahil ang lahat ng ating proyekto, programa at desisyon ay nagmula, gawain, at para sa Diyos.

Nawa’y maging inspirasyon nating mga pari si San Jose upang lalong maging masunurin, matatag at malikhain, banal na anino ng Santisima Trinidad sa ating paglilingkod sa sambayanan ng Diyos.

            Ang aking maigting na panawagan sa mga mananampalataya at lider laiko ng ating Simbahan na kami na inyong pastol sa pananampalataya ay patuloy ninyong ipagdasal. Sa gitna ng pandemya na ating nararanasan patuloy nating maamoy ang mabangong halimuyak ng Krisma na pababanalin sa Misang ito. Si Kristo ang Krisma. Si Kristo ang magtatagumpay at magwawaksi sa lahat ng kasamaan at pagdurusa.

Sa panalangin ni San Jose, Patron at Tagapagtanggol ng Santa Iglesya, maging dasal natin ang Panalangin ni San Jose Marello kay San Jose:

Sa Dakilang Patriyarka, ating sambitin:

kaming lahat ay iyong angkinin,

at nawa ika’y maging lahat din para sa amin;

itinuturo mo sa amin ang daan,

tinutulungan mo kami sa bawat hakbang,

kami’y iyong pinangungunahan

sa ninanais ng paggabay ng Diyos na pagdadalhan.

Tanaw man namin o hindi ang hantungan,

Malayo man o malapit ang daan,

mahirap man o may kaluwagan,

pag-usad man ay mabilis o may kabagalan,

kapag kasama ka, kami’y may katiyakan,

na ang lahat ay may maayos na pagtutunguhan. Amen