San Pedro Calungsod, Bumisita sa Pasig

San Pedro Calungsod, Bumisita sa Pasig

Mensahe ng Lubhand Kgg. Mylo Hubert Vergara, DD, Obispo ng Pasig sa Okasyon ng Pagdalaw ng imahe ni San Pedro Calungsod sa Diyosesis ng Pasig noong ika-26 ng Okubre, 2012

SanPedroCalungsod_Status

Ang Lubhang Kagalang-galang Oscar Solis, bisita po natin na Auxiliary Bishop ng Los Angeles California, ang ating mga kaparian ng Pasig at mga bisitang pari, ang mga madre, ang delegasyon po ang nagdala ng pigrim image po dito sa ating katedral ng Diyosesis ng Pasig, kayo po mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, magandang hapon po sa inyong lahat!
Isang malaking karangalan para sa Diyosesis ng Pasig na tayo ang ikalawang binisita ng tinaguriang pilgrim image ni San Pedro Calungsod. Palakpakan natin ang Panginoon!
Alam niyo po ito pong pilgrim image na ito ay bibisita sa buong Pilipinas, at sa tutuo lang hindi po lahat ng diyosesis ay mabibisita pero pinili po tayo dito sa Pasig na ikalawang bisitahin. Siguro sa ating pagninilay dito po sa solemneng pagtanggap sa pilgrim image ni San Pedro Calungsod, magandang pagnilayan ang ipinangangaral ng ikalawang Pilipinong Santo para sa ating lahat. Sigurado ako marami na po kayong narinig tungkol sa buhay ni San Pedro Calungsod, pero magandang tingnan kung ano nga ba ang nagsisilbing inspirasyon sa pagka-santo ni San Pedro Calungsod na kapupulutan po ng aral para sa ating lahat.
Una, siya’y inspirasyon ng kabataang Pilipino at siguro kabataan din sa buong mundo. Mapapansin n’yo sa kanyang buhay 17 o 18 years old pa lamang ay talagang sa kanyang kabataang edad ay naglingkod na sa Diyos, naging katulong na ng pari, hindi lang sa pagmi-misa, naging sakristan ng pari, at alalay ng pari.  Patunay lamang ng kahalagahan ng pananampalataya para sa kanya.  Isang kabataang sa kanyang murang edad ay pinatunayang ang mahalaga ay pananalig sa Diyos.  Kailangan po ‘yan ng kabataan ngayon, kasi ‘di po lingid sa ating kaalaman marami pong kabataan ang napapariwara ang buhay, nalalayo sa Diyos, nalilinlang ng mga tukso ng kamundohan, ni ilang mga kabataan nahuhulog sa tinatawag na tukso ng droga, tukso ng laman at lalo na ang maraming nagagawa ng materyalismong mundo. Kaya maaaring si San Pedro Calungsod ay magtuturo sa kabataan ngayon na baliwala lahat yan; ang mahalaga ay pananalig sa Diyos. Panandalian lamang ang ibinibigay na kasarapan o kaligayahang iniaalay ng mundo. Ang pananalig sa Diyos, ang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, ang magdudulot ng walang hanggang kaligayahan.
Ikalawa, si San Pedro Calungsod ay inspirasyon para sa mga katekista. Siya po’y, sabi nga, tinuruan ng mga misyonerong pari lalo ng mga Heswita tungkol sa Doktrina Kristiyana, tungkol sa pangangaral ng simbahan.  Kaya nga mapapansin ninyo sa kanyang imahe ay hawak hawak niya ang librong Doktrina Kristiyana kahit papano hindi lang sa pag-aaral kundi sa pangangaral tungkol sa pananampalataya.  Sa kanyang batang edad ay naging tagapagpalaganap na siya ng Mabuting Balita ng Diyos. Inspirasyon siya para sa mga katekista – katekistang magulang, katekista sa ating mga paaralan,at katekista sa ating mga pamayanan. Alam nyo, kulang na kulang po ngayon ng mga magpapalaganap ng Mabuting Balita ng ipinangangaral ang mga paninindigan po ng Diyos at ng Simbahan. Kaya sa totoo lang, mapalad po tayo dahil si San Pedro Calungsod ay huwaran natin at modelo upang bawat isa sa atin ay panghawakan ang hamon na maging katekista din at ipalaganap ang mabuting balita ni Kristo.
Ikatlo, si San Pedro Calungsod ay inspirasyon sa ating mga Overseas Filipino Workers (OFWs). Kita n’yo naman sa kanyang buhay mula po sa kanyang kinagisnan sa Visayas maaring kung sa Cebu s’ya pinanganak ay sinama na sya ng mga misyonerong pari at pumunta sa ibang lugar kaya nga sya napadpad dito po sa Marianas Island at kung saan s’ya naging martir doon po sa Agana, Guam.
Balikan n’yo ang buhay ni San Lorenzo Ruiz de Manila.  Siya’y naging martir sa Nagasaki, Japan. Ang ikalawang Pilipinong santo naging martir sa iba ring bansa roon po sa Guam na tinatawag ngayon.  Marami po sa ating mga kababayan na nasa iba’t ibang bansa, hindi po ba? Sa Saudi, sa Middle East, sa Europa, sa Amerika, at kung saan-saan pa, makakakita ka ng mga Pilipino doon po nagtatrabaho, at sigurado po ako meron kayong mga mahal sa buhay kamag-anak, kaibigang kakilala na mga Overseas Filipino Workers. Alam nyo ba sa panahon ngayon tinatawag nga po silang mga “bagong bayani” para sa atin.  Pero tawagin po nating katulad ni San Pedro Calungsod, mga bayaning Katolikong Kristiyano. Sila din po’y nagmimisyon lalo na sa mga bansang nakakalimutan na ang Diyos. Di po lingid sa inyong kaalaman lalo na po sa Europa wala na pong pumupuno ng simbahan doon kapag linggo kundi mga Pilipino. Sila po ay nangangailangan din ng pamamagitan ni San Lorenzo dahil marami din silang mga hinaharap na hamon, kalungkutan, kalimitan karanasan ng mga problemang moral at espirituwal pero sa gitna ng lahat ng ito sila po’y nagpapalaganap ng Mabuting Balita; mga bagong misyonero sa panahon ngayon.
Mga minamahal na kapatid kay Kristo, kung titingnan natin ang inspirasyon ni San Pedro Calungsod para sa atin, sa kabataan, katekista, at sa mga Overseas Filipino Workers, tunay ngang mapalad tayo dahil pinagkalooban tayo ng bagong mamamagitan sariling atin at kababayan natin para sa ating mga panalangin lalo na sa Poong Maykapal.
Huli na lamang pong pagninilay; kung babaliktanawan po natin ang mensahe ng ating mga pagbasa ngayon, isa lang ang tinutumbok. Ano nga ba ang tinatawag na katangian ng isang lingkod ni Kristo katulad ni San Pedro Calungsod? Ang lingkod ni Kristo, sabi nga sa unang pagbasa, ay handang magsakripisyo at magbata ng hirap. Ang lingkod ni Kristo sa ating ebanghelyo ay tinatawag na mapalad kahit sa gitna ng pag-uusig, dahil inuusig siya sa ngalan ng Diyos. Kailangan po tayong maging mga martir katulad ni San Pedro Calungsod, handang magsakripisyo para sa Diyos. Handang mag-alay ng buhay para sa ating kapwa.  Maaaring hindi natin dadaanan yung dinaanan ni San Pedro Calungsod na sinibat, biniyak ang ulo, namatay, inanud sa dagat dahil sa pananampalataya’t pagtatanggol sa kanyang kapwa, pero sa araw-araw nating buhay, maraming hamon ng sakripisyo.
Sa mga magulang pong naririto ngayon, ‘di po ba mahirap magsakripisyo para sa inyong mga anak?  Sa mga mag-asawang naririto ngayon, ‘di ba mahirap magsakripisyo at maging tapat sa inyong kabiyak?  Sa mga anak na naririto ngayon, ‘di ba kalimitan mahirap magsakripisyo kapag may gusto tayong para sa ating sarili pero hindi maibigay ng ating mga magulang? Sa mga naglilingkod sa ating mga parokya, sa mga naglilingkod sa simbahan, kailangang magsakripisyo ng ating oras ng ating sarili para sa Diyos. Hindi po madali ang maglingkod sa Diyos, pero sinasabi po sa ating ebanghelyo ngayon, kapag nagsakripisyo ka katulad ni San Pedro Calungsod, “Mapalad ka dahil mapapasaiyo ang kaharian ng Diyos.”
Palakpakan natin muli si San Pedro Calungsod!