Statement from the 1st Diocesan Circle of Discernment

Statement from the 1st Diocesan Circle of Discernment

 

Kami na 116 na mga nakibahagi sa kauna–unahang Diocesan Circle of Discernment na ang hangarin na magbigay pahayag ukol sa mga karahasang laganap sa ating bansa ngayon ay tumutugon sa panawagan ng simbahan.

 

Halu –halong emosyon ang aming nadarama sa nangyayari sa ating bansa sa mga sumusunod na kadahilanan:

  • Kami ay lubos na naapektuhan dahil maraming inosenteng walang kalaban–laban ang nabiktima ng pagpatay at karamihan dito ay mga kabataan at dukha.
  • Labis kaming natatakot para sa aming pamilya at para sa kinabukasan ng mgakabataan.
  • Masakit ang katotohanan na maraming buhay ang nasayang dahil sa kawalan ng pagpapahalaga at respeto sa dignidad ng tao.
  • kami ay nababagabag dahil tila nagiging normal na lamang ang karahasan at kawalan ng katarungan sa atinglipunan.

Ang simbahan, ay nananatiling konsensya ng lipunan at ang katuruan nito ay hindi nagbabago. Ang patuloy na pagpapahalaga at pangangalaga sa buhay, ang pagbibigay ng kamalayan at paglilinaw patungkol sa mga kaganapang panlipunan na nakabatay sa Mabuting Balita. Bunga nito, ang simbahan ay patuloy na hinuhubog ang pamilya bilang sisidlan ng pagpapahalaga sa kultura ng buhay at bilang mga mananampalatayang may matibay na pananalig sa Diyos at masidhing pagmamahal sa bayan.

 

Sa kadahilanang ito ay aming iminumungkahiang konkretong aksyon na PASIG:

 

P– agdarasal ng mataimtimnamagkaroonanglahat ng pagmamahal at pagmamalasakitsabawatisa, namagingmapagpatawad at magkaisa.

 

A– dbokasiya ng simbahan. suportahanangmgaprogramangpanlipunan ng simbahansapagmamagitan ng pagtulong at pagkilingsamgadukha at inosente, pagpapahalagasapamilya at kabataan, at pagpapanatilingsagrado ng buhay at dignidad ng tao.

 

S – uriinangsarili at kapaligiran. magkaroon ng kamalayansamgakaganapansapaligid. magingmapanurisalahat ng mganagaganp. Gamitinangmakabagong medium o ang social media sapagpapalaganap ng tamangkamalayanlalonasakabataan

 

I– bahagiangsarilisapamamagitan ng pagigingmabutingehemplo. Iwasanangpaggawa ng mali at palaginggumawa ng mas nakabubuti.

 

G – umawa ng aksyon at tumulongsamganangangailangansaabot ng makakaya. Itaguyodangpagkakaroon ng dayalogosatuwing may problema, at magbahagi ng kaalamansatulong ng social media.

 

OKTUBRE 20 – 21, 2017
COLEGIO DE STA. ANA
LIWAYWAY ST. STA. ANA, TAGUIG CITY