Year of Faith Primer

year_of_faith
Lumen Gentium: Ang Pagkakakilala ng Simbahan Sa Kanyang Sarili
Dei Verbum: Ang Diyos Ang Nakikipag-ugnay Sa Atin
For The 1 Year Activities of the Diocese of Pasig
New Evangilization Unfolds in Our Midst
Year of Faith Primer


 Year of Faith Primer

Year of Faith: Taon ng Pananampalataya
1. INTRODUCTION:  PAMBUNGAD

The Holy Father Pope Benedict XVI announced that the Catholic Church will celebrate a Year of Faith from 11 October 2012 – 24 November 2013.
Ang Santo Papa Benedicto XVI ay nagpahayag ng Taon ng Pananampalataya mula sa 11 Oktubre 2012 – 24 Nobyembre 2013.

1. What is the Year of Faith? (Ano ang Taon ng Pananampalataya?)
The Year of Faith declared by Pope Benedict XVI is a “summons to an authentic and renewed conversion to the Lord, the One Savior of the world” (Porta Fidei 6). In other words, the Year of Faith is an opportunity for Catholics to experience a conversion – to turn back to Jesus and enter into a deeper relationship with him. The pope has described this conversion as opening the “door of faith” (see Acts 14:27). The “door of faith” is opened at one’s baptism, but during this year Catholics are called to open it again, walk through it and rediscover and renew their relationship with Christ and his Church.

Ang Taon ng Pananampalataya ayon kay Papa Benedicto XVI ay isang “paanyaya sa isang tunay at makapagpanibagong pagbabalik-loob sa Panginoon, ang Tagapagligtas ng sanlibutan” (Porta Fidei 6). Ang Taon ng Pananampalataya ay isang pagkakataon para sa mga Katoliko upang makaranas ng pagbabalik-loob kay Jesus at pumasok sa isang mas malalim na ugnayan sa kanya. Isinalarawan ang pagbabalik-loob na ito bilang pagbubukas ng “pinto ng pananampalataya” (tingnan ang Gawa 14:27). Ang “pinto ng pananampalataya” ay binuksan sa Binyag, ngunit sa panahong ito ang mga Katoliko ay tinatawag.