ESCUDO NG DIYOSESIS NG PASIG (THE SEAL)

Ang Escudo ng Diyosesis ng Pasig ay sumasagisag sa paanyaya ng Inang Simbahang Katolika sa lahat, kasama ng mga pangunahing patron sa sina Santa Ana, San Roque, Santa Marta at ng Birheng Maria, na sama-samang maglakbay sa ilog ng buhay patungo sa Panginoong Diyos.

Ang kabuuan ng escudo ay nahahati sa dalawang bahagi ng tatlong pares na maalong guhit na kulay puti at bughaw na sumasagisag  sa ilog na nag-uugnay sa tatlong baying sakop ng Diyosesis ng Pasig. Sa ilog ding ito nagsimula ang sibilisasyon, kultura, hanapbuhay at pananampalataya ng mga naunang mamamayan, at patuloy na sumasagisag sa pagbabago ng panahon, ng kalikasanb at ng mga tao. Sinasagisag naman ng mala-langit na bughaw ang kalangitan at ang luntiang bahagi naman ay sumasagisag sa ugat ng diyosesis bilang isang masaganang kabukiran na dinidilig ng ilog Pasig.

Sa may gawing itaas ay matatagpuan ang titik na  A at M na pinaliligiran ng labing dalawang bituing ginto at napapaibabaw sa ginintuang buwan na sumasagisag sa Birheng Maria, ang pangunahing patron ng Pasig sa titulong Our Lady of Immaculate Conception.

Samantala, ang Taguig, ay kinakatawan ng kanyang pangunahing patrona na si Santa Ana na sinasagisag ng aklat na nakabukas. Madalas na inilalarawan si Santa Ana na nagtuturo sa kanyang anak, ang Mahal na Birhen, at higit na mahalaga sa kanyang itinuro ay ang tungkol sa tipan ng Diyos. Ang aklat na nakabukas at may dalawang tali na sumasagisag naman sa letrang Griego, Alpha, ang unang letra ng alpabeto na katumbasng Hebreong Aleph na sagisag ng Diyos bilang ugat at simula ng lahat. Ang uhay ng palay naman ay sagisag ng bunga ng pawis ng mga taga-giik na pinaniniwalaang pinanggalingan ng pangalan ng bayan ng Taguig.

Ang tungkod ng penigrino na may nakasabit na sisidlan ng tubig ay sumasagisag naman kay San Roque, ang pangunahing patron ng Pateros. Samantalang ang palaspas at Krus naman ay ang simbulo ni Santa Marta, ang patrona ng mga mag-iitik at magbabalut, ang hanapbuhay na pinagkakilanlan sa bayan ng Pateros.

Nakabitin sa likod ng escudo ang balat na sinturong sinusuot ng mga Agustino na unang naghatid ng Ebanghelyo sa Pasig. Pinaniniwalang nang mailibing na ang Birhen Maria, dinalaw ni Santo Tomas ang kanyang libingan. Nguni’t anong laking taka ni Santo Tomas nang matagpuan niyang walang laman ang libingan maliban sa tumpok ng rosas at isang sinturon. Sa pamamagitan ng sinturon ay maraming nagawang himala si Santo Tomas. Napasakamay ni Santa Monica ang sinturon at dahil sa kanyang debosyon sa Mahal na Birhen, nagbagong loob ang kanyang anak na si Agustin.

Sa ibabaw ng escudo ay ang pulang mitra, na simbulo ng Panginoong Hesukristo bilang Pari.

Scroll to Top